วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 ตรวจประกันคุณภาพประจำปีการศึกษา 2557 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี

ตรวจประกัน 58