ติดต่อคณะ

         
 

       ที่อยู่ : อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 19/1 หนองค้างพลู 

                    หนองแขม กทม. 10160

โทรศัพท์ : สำนักงานคณะฯ 0-2807-4500 ต่อ 337, 338

                    สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ต่อ 335 

                    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต่อ 310

                    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ต่อ 336

                    สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย ต่อ 310

                                                                       FAX : 0-2807-4500 ต่อ 338