ฐานข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
    
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

อังกฤษธุรกิจ

อ.เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 500311 ภาษาฝรั่งเศษเบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download

อ.บุษบง ปรีดาวงศากร
    - การพัฒนาแบบฝึกเสริมไวยากรณืภาษาอังกฤษในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download  

อ.โสภิดา เสรีสุชาติ
    - การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม: กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดบางขันแตก  >>Download

อ.พลูสุข กรรณาริก
     - การพัฒนาการเขียนรายงานฝึกงานภาษาอังกฤษ โดยใช้กูเกิ้ลฟอร์มของนักศึกษาฝึกงานสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  >>Download
    - The Effectiveness of Web Speech Graphics on English Pronunciation Learning of Business English Student.  >>Download
    - การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบการเรียนปบบผสมผสาน  >>Download

อ.นุชนาฏ วัฒนศิริ
    - การใช้วิธีการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download
    - การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องกริยาแสดงเวลา  >>Download

Mr.Hideyuki Suzuki
     Learners' Beliefs about English and Japanese Language Learning: A survey and Comparison of Major Foreign Language Learning and Minor Foreign Language Learning at Southeast Asia University.  >>Download
    - Investigation of Motivational Factors of First- & Fourth-year University Students Learning French and Japanese: Difference in Motivational Orientations.  >>Download

Mr.Bing C. Pabres
     Foreign Language Learner's Acquisition of L2s via Online Setting and the Acquisition of French & English Languages through Formal Instruction.  >>Download

Dr.John W. Tigue, Ph.D.
    - Globalizing the Curriculum to Support Sustainable Communities.  >>Download
    - General Education: Reflections on a Dying Giant.  >>Download


    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ชนินทร เฉลิมสุข
    - The Development of Medicine Consumption Reminder Application for Elders on Android Devices.  >>Download
    - การแก้ปัญหาการเข้าเรียนไม่ตรงเวลาของนักศึกษาในรายวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ ด้วยการตรวจงาน และการบันทึกเวลาเข้าเรียนผ่านกูเกิ้ลคลาสรูม  >>Download

อ.สิทธิ์ สิตไทย
    - ความต้องการพัฒนาตนเอง ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีของศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download
    - การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเรียนแบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ด้วย Google Classroom กรณีศึกษา รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาที่ 2  >>Download

ร.พรพิมล บังคมคุณ
The Review on Decision Tree Applications in Thailand.  >>Download

อ.อภิชาติ คำปลิว
    - Application of Augmented Reality on Mobile Phones for Developing and Innovation of Teaching and Learning.  >>Download
    - การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือแอนดรอยด์ร่วมกับ AdMob เพื่อเป็นช่องทางการสร้างรายได้ระหว่างเรียนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย  >>Download
    - The Accuracy of Requesting Location Updates in Android Location Based Services.  >>Download

ดร.อรทัย เจริญสิทธิ์
    - การศึกษาความตรงเชิงพยากรณ์ของผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยบูรพา  >>Download
    - การพยากรณ์ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุ  >>Download

อ.ภาณุพงศ์ นะราแก้ว และ อ.ธนบดี ศรีธนนันท์
    - Carbon Footprint Analysis in Classroom by Green Classroom.  >>Download
    - การประเมิณความสนใจของนักศึกษาในคาบเรียนด้วยวิธีการจำกัดการเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในชั้นเรียน  >>Download
    - ทฤษฏีโลกเสมือนจริง  >>Download


    สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รัฐประศาสนศาสตร์

ดร.ประทีป มากมิตร
    - การปฏิบัติตามศีล 5 ของนักศึกษาที่เรียนวิชามนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download
    - พฤติกรรมตามหลักสัปปุริสธรรมของนักศึกษาคฯะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download
    - เกณฑ์ตัดสินจริยธรรมทางทฤษฎีจริยศาสตร์  >>Download
    - การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ตามทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบิร์ก  >>Download

อ.สุวิน ศรีเมือง
    - การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร  >>Download
    - การคอร์รัปชั่นของนักการเมืองไทยในการเลือกตั้ง  >>Download
    - ประเมิณประสิทธิภาพของสื่อภาพยนตร์ในการเรียนการสอนวิชาระบบข้อมูลเพื่อการจัดการของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554  >>Download
    - ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน: กรณีศึกษา เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  >>Download

อ.ประดิษฐ์ โพธิทะโสม
    - ธุรกิจชุมชนกับการพัฒนาสังคมไทย  >>Download

อ.ดรุณี สุวรรณคัจฉะ
    - ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ  >>Download

อ.ชไนพร สิงห์ตระหง่าน
    - การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงในการดำเนินชีวิต  >>Download
    - ความคาดหวังของผู้บริหารองค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download

ผศ. พงษ์พิพัฒน์ มัลลิกะมาลย์
    - การเมืองกับนโยบายประชานิยม  >>Download
    - ความขัดแย้งทางการเมืองต่อการเสริมสร้างความโปร่งใสทางการเมืองไทย  >>Download
    - ความคิดเห็นของประชาชนในเขตหนองแขมต่อจริยธรรมของนักการเมือง  >>Download
    - อิทธิพลของสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download
    - แนวทางจริยธรรมทางการเมืองของนักการเมืองที่ดีในปัจจุบัน  >>Download

อ.วิชิต สุขสราญ
    - การประเมิณประสิทธิภาพของสื่อการสอนรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐและภาคเอกชน: กรณีศึกษานักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 หมาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download

    
    สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย

ดิจิทัลมีเดีย

อ.จิราภรณ์ ปรากฏ
    - การพัฒนาสื่อ Infograhic เรื่อง Workshop Adobe Illustrator CS3.  >>Download
    - การออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก เรื่อง การใช้เครื่องมือโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  >>Download

อ.วลัยภาณ์ สนธิ
    - การใช้สีในงานจิตรกรรมไทยรูปแบบแนวตะวันตกตั้งแต่ปี พ.ศ.2394 - 2411  >>Download
    - อิทธิพลศิลปะตะวันตกในจิตรกรรมฝาผนังของขรัวอินโข่ง  >>Download

อ.สินชัย กิตติมงคลสุข
    - ทิศทางแอนิเมชั่นไทยในกระแสโลก  >>Download

อ.จิรพงศ์ เหล่าชัยพฤกษ์
    - การผลิตภาพยนตร์และโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์เรื่อง ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของการถ่ายทำภาพยนตร์และภาพวีดีโอที่เป็นมาตรฐานใหม่ของความละเอียดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์  >>Download

อ.อดิศร เด่นสุธรรม
    - Inclusive Design.  >>Download

อ.พัฒนศักดิ์ อินทรทรัพย์
    - The Future of Thai Animation Industry.  >>Download


    หมวดวิชาซึกษาทั่วไป

ศึกษาทั่วไป

ผศ.ศิริศักดิ์ มุศิผล
    - ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download
    - รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักศึกษากับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ  >>Download
    - การกีฬาเพื่อสุขภาพของพลเมืองชาติอาเซียน  >>Download
    - การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ กลุ่มที่เรียนวิชาพลศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554  >>Download

ผศ.สมใจ ธวัชผ่องศรี
    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพคณิตเชิงเส้นดดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download
    - อัตราส่วนทองคำ  >>Download

อ.อัจนา ศรีสุรพล
    - การสำรวจพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนหมู่บ้านศรีเพชร  >>Download
    - พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download

อ.ธิดา จินดามณี
    - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download
    - สภาพการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน  >>Download

อ.วิชชานันท์ ธรณินทร์
    - การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download
    - การตื่นตัวต่อการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  >>Download
    - วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี  >>Download
    - การประเมิณประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) บนเฟสบุ๊ค (Facebook) ในวิชามุนษย์กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการ E1/E2  >>Download

ผศ.ปริศนา จิระสุทัศน์
    - การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบัน  >>Download
    - ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด  >>Download

อ.ธาตรี คลังนาค
    - พระบิณฑบาตรแล้วให้พรควรหรือไม่  >>Download