ปีการศึกษา 2558

งานวิจัยและบทความอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


               

งานวิจัย

อ.เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล
   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา 500311 ภาษาฝรั่งเศษเบื้องต้น ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   Factors Affecting Learning 500311 Basic French of the Students of Business English Department at the Faculty of Arts and Sciences, Southeast Asia University.>>download

อ.บุษบง ปรีดาวงศากร
   การพัฒนาแบบฝึกเสริมไวยากรณืภาษาอังกฤษในการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์>>download

อ.โสภิดา เสรีสุชาติ
   การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนบางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม: กรณีศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดบางขันแตก>>download

อ.นุชนาฏ วัฒนศิริ
   การใช้วิธีการสอนแบบการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์>>download

Mr.Hideyuki Suzuki
   Learners' Beliefs about English and Japanese Language Learning: A survey and Comparison of Major Foreign Language Learning and Minor Foreign Language Learning at Southeast Asia University.>>download

Mr.Bing C. Pabres
   Foreign Language Learner's Acquisition of L2s via Online Setting and the Acquisition of French & English Languages through Formal Instruction.>>download

อ.ชนินทร เฉลิมสุข และ อ.อภิชาติ คำปลิว
   The Development of Medicine Consumption Reminder Application for Elders on Android Devices.>>download

อ.สิทธิ์ สิตไทย
   ความต้องการพัฒนาตนเอง ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพไอทีของศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   Needs for IT Professional Standard Development of Alumni of Department of Computer Science, Southeast Asia University.>>download

ดร.พรพิมล บังคมคุณ
   The Review on Decision Tree Applications in Thailand.>>download

อ.ภาณุพงศ์ นะราแก้ว และ อ.ธนบดี ศรีธนนันท์
   Carbon Footprint Analysis in Classroom by Green Classroom.>>download

ดร.ประทีป มากมิตร
   การปฏิบัติตามศีล 5 ของนักศึกษาที่เรียนวิชามนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   The Compliance of Students Using 5 Precepts who Studied Man Ethical and Logical Application Subjects at Southeast Asia University.>>download

อ.สุวิน ศรีเมือง
   การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร>>download

อ.จิราภรณ์ ปรากฏ
   การพัฒนาสื่อ Infograhic เรื่อง Workshop Adobe Illustrator CS3
   The Development of Infographic Topic: Workshop Adobe Illustrator CS3.>>download

อ.วลัยภาณ์ สนธิ
   การใช้สีในงานจิตรกรรมไทยรูปแบบแนวตะวันตกตั้งแต่ปี พ.ศ.2394 - 2411
   The Use of Colour in Thai Painting in Western Style from 2394 - 2411 B.E.>>download

ผศ.ศิริศักดิ์ มุศิผล
   ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   Recreation Activities Participation Needs of Students at Southeast Asia University.>>download

ผศ.สมใจ ธวัชผ่องศรี
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีพคณิตเชิงเส้นดดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ ของนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทาลัยเอเชียอาคเนย์
   Linear Algebra Achivement by Using Testing after Teaching Method of Computer Science Students, Southeast Asia University.>>download

อ.อัจนา ศรีสุรพล
   การสำรสจพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนหมู่บ้านศรีเพชร
   Behavior Survey in Health Enhancement of Sri Petch Village Community's Residents.>>download

อ.ธิดา จินดามณี
   ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่านของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   Factors Affecting the Reading Behavior of Southeast Asia University Students.>>download

อ.วิชชานันท์ ธรณินทร์
   การปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำภาคความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
   Adaption to Low Carbon Society, focusing on understanding among South-East Asia University students.>>download


บทความวิชาการ

Dr.John W. Tigue, Ph.D.
   Globalizing the Curriculum to Support Sustainable Communities.>>download

อ.อภิชาติ คำปลิว
   Application of Augmented Reality on Mobile Phones for Developing and Innovation of Teaching and Learning.>>download

อ.ประดิษฐ์ โพธิทะโสม
   ธุรกิจชุมชนกับการพัฒนาสังคมไทย
   Community Business for Development of Thai Society.>>download

อ.ดรุณี สุวรรณคัจฉะ
   ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการภาครัฐ
   Good Governance and Public Administration.>>download

อ.สุวิน ศรีเมือง
   การคอร์รัปชั่นของนักการเมืองไทยในการเลือกตั้ง
   Corruption of Thai politicians in election.>>download

อ.ชไนพร สิงห์ตระหง่าน
   การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียงในการดำเนินชีวิต
   The Applicatiion of The Philosophy of Sufficient Economy in Lifestyle.>>download

อ.สินชัย กิตติมงคลสุข
   ทิศทางแอนิเมชั่นไทยในกระแสโลก
   The Direction of Thai Animation in Global.>>download

อ.จิรพงศ์ เหล่าชัยพฤกษ์
   การผลิตภาพยนตร์และโฮมเอ็นเตอร์เทนเมนท์เรื่อง ความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของการถ่ายทำภาพยนตร์และภาพวีดีโอที่เป็นมาตรฐานใหม่ของความละเอียดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโฮมเอนเตอร์เทนเมนท์
   Home Entertainment Production Progress and Development of the Film and Video is the New Standard of the Film Industry and in Home Entertainment.>>download

อ.อดิศร เด่นสุธรรม
   Inclusive Design.>>download

อ.พัฒนศักดิ์ อินทรทรัพย์
   วงการแอนิเมชั่นไทยในอาคต
   The Future of Thai Animation Industry.>>download

อ.ธิดา จินดามณี
   สภาพการบริหารความเสี่ยงในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน
   Risk Management Condition of Educational Quality Assurance in Private Universities.>>download

ผศ.ปริศนา จิระสุทัศน์
   การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคปัจจุบัน
   The Improvement of Modern Tertiary Level Education in Thai Private Institutions.>>download
ปีการศึกษา 2557

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

บทความวิจัยบทความวิชาการปีการศึกษา 2556

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556