ประวัติ


            1) ชื่อ (ภาษาไทย)             นางวิชชานันท์ ธรณินทร์


                      (ภาษาอังกฤษ)         Mrs. Wichanan Torranin


            2) วัน เดือน ปีเกิด              9 ธันวาคม 2521


            3) สถานที่ทํางาน               คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


4) คุณวุฒิการศึกษา          ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2544 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

                                ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชุมชนและชนบท 2550 
                                มหาวิทยาลัยมหิดล 

                                ปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)

 
5) ประวัติการทํางานที่ผ่านมา

         2544 - 2547     นักวิจัยกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         2548               ผู้ช่วยวิจัยโครงการอาสาสมัครนักศึกษาสำรวจข้อมูลและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมชุ่มชนชายฝั่ง                                 ทะเลในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ ที่ประสบภัยภิบัติจากคลื่นสึนามิ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย                                 มหิดล

         2550 - ปัจจุบัน    อาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 
 

6) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 


 [1] วิชชานันท์ ธรณินทร์. (2556). การประเมิณประสิทธิภาพของ Web Based Instruction (WBI) บนเฟสบุ๊ค (Facebook) ในรายวิชา           300403 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พลวัตรการศึกษาสร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน. วันที่ 23                 พฤษภาคม 2556 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

 [2] วิชชานันท์ ธรณินทร์. (2557). การประเมิณประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) บนเฟสบุ๊ค (Facebook)       ด้วยวิธีการ E1/E2. การประชุมวิชาการสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557. วันที่ 30 เมษายน 2557
 
 [3] วิชชานันท์ ธรณินทร์. (2558). การศึกษาการตื่นตัวต่อการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์. การ              ประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558. วันที่ 25 มิถุนายน 2558  
      >>Full Paper<<