ประวัติ


            1) ชื่อ (ภาษาไทย)             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูลสขุ กรรณาริก


                      (ภาษาอังกฤษ)         Assistant Professor Phhunsuk Kannarik 


            2) วัน เดือน ปีเกิด              4 พฤษภาคม 2502 


            3) สถานที่ทํางาน               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


4) คุณวุฒิการศึกษา           ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2524 (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

                                ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 2532 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
5) ประวัติการทํางานที่ผ่านมา

         2525 - ปัจจุบัน     อาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

         2550 - 2553      รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

         2535 – 2549      ผู้อํานวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ประสบการณ์การทํางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

         2551 - 2557      ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

         2558 – ปัจจุบัน    ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

6) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

6.1) งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 [1] Phunsuk Kannarik. (2014). Integrating Google Apps for Education to Business English Student Trainees’ On-

 the-Job Training English Reports. The Proceedings of the Fifth TCU International e-Learning Conference 2014 

 “Overcome the Uncertainty of Technology in Education”, Office of the Thailand Cyber University Project, Office of 

 the Higher Education Commission. August 5 – 6, 2014. Pages 112 – 116, Thailand. 

 
 [2] Phunsuk Kannarik. (2015). The Effectiveness of Web Speech Graphics on English Pronunciation Learning of 

 Business English Students. The Proceedings of the First Srinakharinwirot University International Conference on 

 Education 2015 (SWUICE 2015). Faculty of Education, Srinakharinwirot University. September 19 – 20, 

 2015. Pages 111 - 115, Thailand. 

 
6.2) งานประชุมวิชาการระดับชาติ

 [1] พูลสุข กรรณาริก. (2555). การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ Online Audio Streaming. (2555). 

 (A Study of Achievement in English Pronunciation Learning through Online Audio Streaming), 

 นําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในการ ประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง 2555. Office of the Thailand Cyber 

 University Project, สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), 14- 15 สิงหาคม 2555. หน้า 93 – 99, ประเทศไทย. 


 [2] พูลสขุ กรรณาริก. (2556). ผลการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมืออีเลิร์นนิ่ง ที่มีตอความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาในการเรียน

 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม (The Effects of e- Cooperative Learning on Students’ English Speaking Ability of the 

 English Hotel Course) นําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน อีเลิร์นนิ่ง 2556. 

 Office of the Thailand Cyber University Project, สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.), 5 - 6 สิงหาคม 2556. 

 หน้า 245 – 253, ประเทศไทย. 


 [3] พูลสุข กรรณาริก. (2557). การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบการเรียน แบบผสมผสาน (Development of 

 English Speaking Ability through Blended Learning Model). นําเสนอผลงานวิจัยและตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการ

 ระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2557 (SAU National Interdisciplinary Conference 2014). 30 เมษายน 2557. ประเทศไทย. 

 
 
[4] พูลสุข กรรณาริก. (2558). การพัฒนาการเขียนรายงานฝึกงานภาษาอังกฤษโดยใช้กูเกิ้ลฟอร์มของ นักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ธุรกิจ (Development of Job Training English Report Writing Using Google Forms of Business English Student 
 
 Trainees) นําเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 

 (SAU National Interdisciplinary Conference 2014). 25 มิถุนายน 2558, หน้า 324 – 331, ประเทศไทย. 7) ประวัติการไดร์ทุนวิจัย

ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์จํานวน 4 โครงการ

 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ออนไลน์ออดิโอสตรีมมิ่ง (A Study of Achievement in English 

 Pronunciation Learning through Online Audio Streaming) ปีการศึกษา 2554. 
 

 2. ผลการใช้การเรียนรู้แบบร่วมมืออีเลิร์นนิ่ง ที่มีต่อความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของ นักศึกษาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

 โรงแรม (The Effects of e-Cooperative Learning on Students’ English Speaking Ability of the English Hotel Business 

 Course) ปีการศึกษา 2555. 

 
 3. การใช้ Google Apps for Education ในการเขียนรายงานภาษาอังกฤษของนักศึกษาฝึกงาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (The Use of 

 Google Apps for Education for ‘On the Job Training’ English Reports of Business English Student Trainees) ปีการ

 ศึกษา 2556. 


 4. ประสิทธิผลของเว็บสปีชกราฟิกในการเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษของนักศึกษา สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และ

 วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (The Effectiveness of Web Speech Graphics on English Pronunciation Learning of 

 Business English Students, Faculty of Arts and Sciences, Southeast Asia University) การศึกษา 2557. 


8) การฝึกอบรมพัฒนาตนเอง

 1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติSrinakharinwirot University International Conference on 

 Education 2015 (SWUICE 2015). Faculty of Education, Srinakharinwirot University. วันที่ 

 19 – 20 กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสารมิตร

 
 2. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Fifth TCU International e-Learning Conference 

 2014 “Overcome the Uncertainty ofTechnology in Education” วันที่ 5 – 6 สิงหาคม

 2557 ณ Hotel Winsor Suites & Convention สุขุมวิท 

 
 3. การอบรม Work-based Education Forum วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ สถาบันการจัดการ 

 
 
 4. การอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สํานักงานคณะกรรมการการ

 อุดมศึกษา (สกอ.) วันที่ 17 พฤษภาคม 2558 จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 (สกอ.) 


9) การบริการวิชาการ

 1. วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การใชส้ื่อ Online Audio Streaming ในการสอนออกเสียงภาษาอังกฤษ” ให้กับอาจารย์จากสถาบันต่างๆ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ณ ห้องเธียเตอร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 2. วิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวปฎิบัติที่ดี (Best Pracetice) ให้กับอาจารย์จากสถาบันต่างๆ และ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ณ ห้องเธียเตอร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


 3. วิทยากรอบรมหัวข้อ “ภาษาอังกฤษกับนักบัญชีในยุค AEC” ให้กับ คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี
จัดการเพชรเกษม วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีจัดการเพชรเกษม 

 4. วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสู่งานวิจัย” ให้กับ คณาจารย์โรงเรียนวัดนวลนรดิศ วันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

 5. วิทยากรอบรมหัวข้อ “ติดอาวุธทางภาษานักบัญชียุค AEC (1): การออกเสียงภาษาอังกฤษคําศัพท์ด้านบัญชีต้นทุน วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจัดการเพชรเกษม 

 6. วิทยากรอบรมหัวขอ้ “ติดอาวุธทางภาษานักบัญชียุค AEC (2): การออกเสียงภาษาอังกฤษคําศัพท์ด้านบัญชีต้นทุน วันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจดการเพชรเกษม 

 7. วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การนําเสนอตัวอย่างบทความวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในระดับชาติระดับนานาชาติ” ให้กับอาจารย์จากสถาบันต่างๆ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องเธียเตอร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

10) แนวปฏิบัติที่ดี

1. การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย (Knowledge Management Toward Goof Practice of Research Conduct)