ประวัติ


            1) ชื่อ (ภาษาไทย)             นางสาวนุชนาฏ วัฒนศิริ


                      (ภาษาอังกฤษ)         Ms.Nootchanart Wattanasiri


            2) วัน เดือน ปีเกิด              3 ตุลาคม 2518


            3) สถานที่ทํางาน               สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์


4) คุณวุฒิการศึกษา          ปริญญาตรี อักษรศาสตร์บัณฑิต 2539 มหาวิทยาลัยศิลปากร

                                ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 2548 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
5) ประวัติการทํางานที่ผ่านมา

                                 แผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนเพลินพัฒนา

                                 แผนกมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
 

6) ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 

        งานประชุมวิชาการระดับชาติ

[1] การใช้กลวิธีการสื่อสารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
Using of Communication Strategies to Enhance and Improve Listening and Speaking of Undergraduate Students การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557

[2] การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่องกริยาแสดงเวลา 
(Satisfaction Learning by Using Computer Assisted Instruction in English Grammar on the Topic “Tenses”) การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว วันที่ 25 มิ.ย. 2558

[3] การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่องกริยาแสดงเวลา : กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร THE FINDING OF EFFECTIVENESS OF COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION IN ENGLISH GRAMMAR ON THE TOPIC “TENSES” : A CASE STUDY OF FIRST YEAR STUDENTS, SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558


7) ประวัติการไดร์ทุนวิจัย

1) พศ. 2555 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง กริยาแสดงเวลา กรณีศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

2) พศ. 2556 การใช้กลวิธีการสื่อสารเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

3) พศ. 2557 การใช้วิธีการสอนแบบการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

8) แนวปฏิบัติที่ดี

         >>click<<