นักวิจัยดีเด่นประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา2560


นักวิจัยดีเด่นประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ประจำปีการศึกษา2559

--------------------------------------------------------------

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


--------------------------------------------------------------

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
--------------------------------------------------------------

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


อ.ชไนพร สิงห์ตระหง่าน

--------------------------------------------------------------

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาดิจิทัลมีเดี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์--------------------------------------------------------------

นักวิจัยดีเด่นประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป