นักวิจัยดีเด่นประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

นักวิจัยดีเด่นสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


อ. สุวิน ศรีเมืองนักวิจัยดีเด่นสาขาวิชาดิจิทัลมีเดี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นักวิจัยดีเด่นประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป