การจัดการความรู้ (KM)


      ประจำปีการศึกษา 2560

      ประจำปีการศึกษา 2559
        
     ประจำปีการศึกษา 2558


ประจำปีการศึกษา 2557
ความรู้จากการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการวิจัย
การวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
    การใช้เหตุผลเชิงของจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ตามทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของโคลเบิร์ก
       (
  ดร.ประทีป)
    อิทธิพลของสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมทางการเมือง ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
       (ผศ.พงษ์พิพัฒน์)
    ความคิดเห็นของประชาชนในเขตหนองแขมต่อจริยธรรมของนักการเมือง(ผศ.พงษ์พิพัฒน์
  )
    การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษผ่านรูปแบบการเรียนแบบผสมผสาน(ผศ.พูลสุข)
    การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักศึกษามหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
  กลุ่มที่เรียนวิชาพลศึกษา
       ภาคการศึกษาที่ 1
  (ผศ.ศิริศักดิ์)
    การเรียนการสอนแบบผสมผสานที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย กระบวนการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานด้วยออนไลน์
       แอพพลิเคชั่น ในรายวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ปีการศึกษา2556(อ.ณัฎฐ์)
    
  ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์และแนวทางปรับปรุง(อ.รตนพร)
    การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) บนเฟสบุ๊ค (Facebook)
       ในวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการ E1/E2 The Efficiency Evaluation with E1/E2 Criterion of Web Based      
       Instruction
   (WBI) through Facebook for the Subject of Man and Environment(อ.วิชชานันท์)
    หลักธรรมาภิบาลมีผลต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี(อ.สุวะณา)
    ทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณศึกษาเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ
รายงานผลโครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
(โครงการจัดการความรู้เพื่อการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนสู่การเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ)

 1. พระราชบัญญัติ

    พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2557
    พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552
    
  ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิบัตร
    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
    ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา

 2. ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

    
  คู่มือมาตรฐานการเผยแพร่
ประจำปีการศึกษา 2556

การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ที่ 438/2555

แผนการจัดการความรู้ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2555

นโยบายการจัดการความรู้ ตามประกาศคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 01/2556 เรื่องนโยบายการจัดการความรุ้

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้

โครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 เรื่อง สถิติเพื่องานวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดย ดร.กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ

โครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง การเขียนรายงานและการเผยแพร่งานวิจัย โดย รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง

      ผศ.พูลสุข กรรณาริกและ อ.ณัฏฐ์ โอธนาทรัพย์

โครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 เรื่อง โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS for Window) โดย ดร.กรรณิกาณ์ หิรัญกสิ 

      และ อ. วิชชานันท์ ธรณินทร์

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3 

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4