โครงการ/กิจกรรม


กิจกรรม

กิจกรรมประจำปีการศึกษา2561
กิจกรรมประจำปีการศึกษา2560
    กิจกรรมด้านบริการวิชาการ
กิจกรรมประจำปีการศึกษา2558
    รายงานประจำเดือน
    โครงการ
กิจกรรมประจำปีการศึกษา2557


แสดงผลงาน Research Expo 8/22/14


Thailand Research Expo 8/22/14


โครงการสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบผสมผสาน 1-56


2013-10-17

คณะกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ

วันศุกร์ที่ 3 ก.ค.2558 คณะกรรมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ
เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ มอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการขอบคุณ
โรงเรียนเครือข่าย วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

งานละศีลอดเทศกาลรอมฎอนโรงเรียนจินดามณี

ตัวแทนมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ร่วมงานละศีลอดเทศกาลรอมฎอนโรงเรียนจินดามณี ณ โรงแรมอีสติน แกรน สาทร เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.

มุทิตาจิตทำบุญสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์


Com Sci Project Expo 2014


SAU Graduation Ceremony 2015


บริการวิชาการ วัดนวล-Oct2014


SAU 2014 Freshmen Welcoming Ceremony


8/6/14


ITPE Tutorial April 2013


KM Site

posted May 8, 2015, 9:48 PM by Asst.Prof. Dr. Nuth OTANASAP

กิจกรรม 


SAU KM Research 2015ITPE Cert Ceremony 2015 APR

posted May 8, 2015, 7:32 PM by Asst.Prof. Dr. Nuth OTANASAP   [ updated May 8, 2015, 7:37 PM ]

 
นักศีกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เข้ารับประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ IT ปี 2557 

นายกิตติคุณ เตียเจริญ
นางสาวณฐิกานต์ โสภณมงคลโชค
นายนพดล เรืองศรี

และเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ NAC2015 

จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช NSTDA) 
อุทยานวิทยาศสตร์ ประเทศไทย 
รังสิต ปทุมธานี

http://www.nstda.or.th/index.php

ITPE-Cert-Ceremony 2015 April
ทำบุญสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 58

posted May 8, 2015, 5:11 AM by Asst.Prof. Dr. Nuth OTANASAP   [ updated May 8, 2015, 5:11 AM ]

เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงานของประเทศ ให้เกิดขึ้นในเยาวชนของชาติ 
ที่จะต้องออกไปรับใช้สังคมในอนาคต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาทุกชั้นปี 
จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญสาขาวิชา ณ ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558

  

Com Sci Project Expo 2014

posted May 8, 2015, 5:04 AM by Asst.Prof. Dr. Nuth OTANASAP   [ updated May 8, 2015, 5:05 AM ]

งานนำเสนอผลงานโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
โดย นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นเจ้าภาพจัดงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นแขกรับเชิญนำผลงานของแต่ละกลุ่มมาร่วมนำเสนอ 
เพื่อเผยแพร่ผลงานให้กับน้องๆ ชั้นปีที่ 1 และ 2 รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ และผู้สนใจ เข้าร่วมชมผลงานต่างๆ 
ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง เป็นแบบอย่างการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 


Com Sci Project Expo 20141-4 of 4