โครงสร้างการบริหารศูนย์บริการการศึกษานอกสถานที่ตั้ง


อ.นพมาศ   วงศ์โสภา
 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ที่ปรึกษา


อ.สุวะณา  ศิลปารัตน์
 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ประธานกรรมการ


อ.ธัญญรัศม์ รัศมีเทวินทร์
 
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ


อ. วิชิต  สุขสราญ
 
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการ


นางชุติมันต์  อินตา
 
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กรรมการ


ดร.ประทีป มากมิตร
 
กรรมการ


อ.ปุญชรัสมิ์ โตสัมพันธ์
 
กรรมการ


อ.สมสมัย ไวถนอมสัตว์
 
เลขานุการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง    
กรรมการ และเลขานุการ