โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 4
(วันที่ 14 มิถุนายน 2556)