โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 3 
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2556)