โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 
(วันที่ 19 เมษายน 2556)