โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 1 
(วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556)