คณะกรรมการบริหารประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รศ. ดร.กัญญามน อินหว่าง
คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประธานกรรมการ


อาจารย์ธิดา จินดามณี
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการอาจารย์วิชาชานันท์ ธรณินทร์ 
รองคณบดี  ฝ่ายวิชาการ
กรรมการอาจารย์อุษา กล้าวิจารณ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ


ผศ.ปริศนา จิระสุทัศน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
กรรมการ
อาจารย์ชไนพร สิงห์ตระหง่าน
รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาประกันคุณภาพ
กรรมการ
อาจารย์เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
กรรมการ
อาจารย์สิทธิ์ สิตไทย
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
อาจารย์วิชิต สุขสราญ
หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์สินชัย กิตติมงคลสุข
หัวหน้าสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
กรรมการ
อาจารย์อัจนา ศรีสุรพล
หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
อาจารย์นุชนาฏ วัฒนศิริ
เลขานุการสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
กรรมการ
อาจารย์ภาสวรรณ นะราแก้ว
เลขานุการสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
กรรมการ
อาจารย์ดรุณี สุวรรณคัจฉะ
เลขานุการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์จิราภรณ์ ปรากฏ
เลขานุการสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
กรรมการ
อาจารย์พิศมร จันทร์สว่าง
เลขานุการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กรรมการ
อาจารย์รัชนี หาญถาวรชัยกิจ
หัวหน้ากลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์อภิญญา คงอุทัยกุล
หัวหน้ากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กรรมการ
อาจารย์เนาวรัตน์ อัศวเทศามงคล
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กรรมการ
อาจารย์ธิดารัตน์ โกศลสาระสินธุ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาไทย
กรรมการ
ผศ.สมใจ ธวัชผ่องศรี
หัวหน้ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กรรมการ
ผศ.ศิริศักดิ์ มุสิผล
หัวหน้ากลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กรรมการ
อาจารย์ปุญชรัสมิ์ โตสัมพันธ์
เลขานุการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กรรมการ
นางสาวจรัญญา สังข์ฤทธิ์
หัวหน้าสำนักงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
กรรมการ