ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการวิจัย

ระเบียบมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ว่าด้วยการบริหารงานวิจัย พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หัวข้อการวิจัยที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : การพิจารณาให้ทุนส่งเสริมการทำวิจัยและการทำสัญญาลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนและปิดโครงการทำวิจัย พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : การส่งเสริมและการสนับสนุนการให้ทุนการให้ทุนการวิจัยแก่คณาจารย์บน
พื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยเพร่และงานสร้างสรรค์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : หลักเกณฑ์ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการประเภทตำรา และหนังสือ


--------------------------------------------------------------

คำสั่งมหาวิทยาลัยว่าด้วยการวิจัย

คำสั่งมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2559

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แผนเกี่ยวกับการวิจัย


แผนพัฒนาด้านบริหารงานวิจัย
แผนการดำเนินงานฝ่ายวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
แผนภูมิแสดงขั้นตอนการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัย
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์